top of page

תקנון

1) מבוא

2) הזמנת מוצרים

3) אופן ביצוע הזמנה
4) אמצעי התשלום
5) מועד אספקה
6) מחירים ותשלומים
7) אחריות
8) תנאים נוספים

9) דין ושיפוט הדין
 

 

1) מבוא

א.          ברוכים הבאים לאתר ספרפרים  ®   (להלן האתר).

            האתר הינו  על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט.

            בעלת האתר הנה "חברת יקיר פריד מיכון משרדי (93) בע"מ, (להלן: "החברה").

            המכירות באתר מבוצעות ע"י החברה. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה- כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.
ב.         הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/או                  למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו                    על פי התקנון.

ג.          הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין "החברה". עקב כך, הנך מתבקש                      לקרוא בעיון תקנון זה במלואו. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם                 אינך מסכיםל תנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ולחדול מכל שימוש בו.

ד.         האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
ה.         המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין ( מתחת לגיל 18 ) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור                          אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד                        והרשום כדין בישראל. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. המשתמש                הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת אינטרנט  ובעל כתובת מגורים בישראל. "החברה" תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה במקרה                  ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

ו.          כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה רשאי לבצע                פעולה באתר.

ז.          הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ח.         אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה. למען הסר ספק הננו להבהיר כי המבוא הוא חלק בלתי ניפרד מהתקנון האתר.

 

2) הזמנת מוצרים

א.        למען הסר ספק, החברה  אינה עוסקת בעיצוב המוצרים ו/או האלבומים, העיצובים המופעים באתר הם להמחשה בלבד,
           וכי עיצוב המוצרים /אלבומים הם נעשים ע"י הלקוח עצמו באמצעות התוכנה באופן עצמאי ועל אחריותו, ולעל פי בחירתו
           יעביר את הקובץ המוצר/אלבום להדפסה לחברה, אחריות על עיצוב המוצרים/אלבומים איכותם וטיבם הוא על  הלקוח בלבד,
           החברה לא תהייה אחראית לאיכות ירודה גוונים בהירים או כהים ו/או לשגיאות שישלחו ע"י הלקוח לחברה להדפסה.


ב.        הלקוח מתחייב שלא להעביר אלינו כל חומר האסור בצילום ו/או שיכפול ו/או הדפסה אשר יהווה פגיעה בזכויות קנייניות 
           ו/או זכויות יוצרים של צד ג' כלשהו והלקוח מתחייב לשפות את החברה על כל תביעה ו/או דרישה שתוגש באם תופר התחייבות זו.
           כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לא להדפיס חומרים אסורים " חומרים אלימים, גזעניים, פונוגרפים וכוי
ג.         הדפסת אלבומים היא באיכות ההדפסה מכסימלית היא 300 dpi, רזולוציה גבוה יותר תוקטן באופן אוטומטי, 
            כמו כן  יתכנו סטיות של עד 10% במידות ובגוונים, החברה רשאית לבצע שינויים עקב תיקון עריכה ו/או תיקון טעויות עד        
ל          16% מבלל החומר שנשלח לחברה להדפסה.


ד.        החברה, מציעה למכירה מגוון רחב של מוצרים (להלן: "מוצרים"). לצד המוצרים המיועדים למכירה, מצוינת           
           במפורש העובדה כי ניתן לרכוש אותם באמצעות סימון בעגלת הקניות. אם עובדה זו לא צוינה לצד המוצר ו/או השירות,
           לא תוכל לרוכשם ואנו לא נהיה חייבים לספק לך אותם.
ה.        על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך"), חשוב שהמוצרים
           שהזמנת יימצאו במלאי של יצרני ו/או יבואני המוצרים. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח
           שהמוצרים המוצגים באתר ו/או חומרי הגלם יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי,
           אם המוצרים חסרים תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה הזה,
           שומרת לעצמה ,החברה, את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומה.
           אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש, אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך


3) אופן ביצוע הזמנה
א.       לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך, לתשומת לבך:
          אישור זה אינו מחייב את "החברה" לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
ב.      רק לאחר ש"החברה" תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך,
         ויתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת
         המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי ובידי "החברה" .
ג.      כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר,
         כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולצורך חיובך.
ד.      אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם,
         מחירם או בכל פרט אחר, תהא "החברה" רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
ה.      אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך.
         במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול,
         אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
         הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.

 

         למען הסר ספק, החברה מתנגדת לביטול עסקה/הזמנה  שיוצרה על פי דרישה מיוחדת,  למען הסר ספק ,
         האלבומים והמוצרים המיוצרים ע"י החברה מיוצרים על פי דרישות מיוחדות ולכן מרגע משלוח הקבצים לחברה אין למזמין/ללקוח אפשרות ביטול.
 

4) אמצעי התשלום
א.      באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין
         את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.
ב.      שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.

 

5) מועד אספקה

א.      זמן האספקה לו אנו מתחייבים הוא עד 30 יום ממועד אישור העבודה ו/או התשלום המאוחר מבניהם (להלן:"   מועד האספקה"),
         חישוב מועד האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א`-ה`, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים,
         שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, "החברה"  עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה 
ב.      רשאים מנהלי האתר מטעמה של "החברה" להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה,
         במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים,
         מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי,ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו
         באתר במועדים שנקבע ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה,
         זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך
         רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים,
         ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר
         ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות,
ג.      המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליחים, מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל
         יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל או בחברת השליחים.
         יודגש בזאת שהמוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע"י "החברה" ואינם בשליטתה,|
         והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא סופקה באמצעות שליח מטעם החברה.
ד.      אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם "החברה" ,
         ובכפוף לרשימת הישובים של "החברה" בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם
          "החברה" לבצע את משלוח עד לבית מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי השליחים,
         יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים.
         יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה "החברה" הפוסקת והמחליטה הבלעדית.


6) מחירים ותשלומים
א.      חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת,
         בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול והכול כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.


7) אחריות
א.      בשום נסיבות לא תחול על "החברה" ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים,
         נזק מקרי, מיוחד ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, בכלליות האמור לעיל,לרבות, ומבלי לפגוע ו/או לדרוש דמי נזיקין
         בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים ו/או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר,
         בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במוצרים, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים ו/או שירותים, או בכל מידע,
         תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר,
         בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל"החברה" 
         ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה,
         אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

         ב.  "החברה" ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש
         במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
ג.      השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "החברה" 
         או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
ד.      אין אחריות על התקנה ו/או הורדת נתונים שהתבצעה על ידי הלקוח.
 

8) תנאים נוספים
א.     הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד
        יישמרו במאגר למעט פרטי כרטיס האשראי שמסרת לחברה לגבי העסקה שבצעת באתר ז
        "החברה" מתחייבת לא להעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת
        רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר. למרות שעל פי חוק אינך|
        חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
ב.     "החברה" תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים.
ג.     בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", נבצר מ"החברה" לנהל את האתר כתקנו, לספק את המוצרים
        או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהא על "החברה" לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם,
        בסעיף זה "כוח עליון" משמעו - לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות,
       חבלה כלשהי, אירוע בטחוני ואירועים שהטבע גרמם.
ד.     "החברה" שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה
        או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר. (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופעים באתר,
        לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו,(logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה,
       הינם בבעלות בלעדית של "החברה" ו / או מי מטעמה.
ה.    אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן "החברה"
       נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ובראש. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 1.7.2013 וניתן לשינוי בכל עת ע"י "החברה",על פי שיקול דעתה הבלעדי.


9) דין ושיפוט הדין
         החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת,נתונה לבתי המשפט המוסמכים
         במחוז חיפה בלבד.
         לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות  בדואר אלקטרוני info@yakir-print.co.il  , 
         בטלפון: 072-2700111  נציגי שירות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה
         וכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה. 

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
bottom of page